Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1. De ondernemer: Een natuurlijke- of rechtspersoon die zich als zelfstandige bezighoudt met dienstverlening, hierna te noemen Hondenfocus.
2. Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon die hondenfocus wenst in te schakelen inzake ongewenst gedrag, opvoeding/training van zijn/haar hond en/of voorlichting over honden en hun gedrag.
3. Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende dienstverlening tussen de opdrachtgever en de ondernemer
ARTIKEL 2: TOEPASSING
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Hondenfocus en opdrachtgever worden gesloten.
2.2 Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken voor een gedragsconsult, een adviesgesprek, één (of meerdere) les(sen)of het geven van een lezing of workshop. De opdrachtgever is degene die Hondenfocus opdracht geeft tot het instellen van gedragstherapie, het geven van advies, het geven van lessen, een workshop en/of een lezing.
ARTIKEL 3: UITVOERING
3.1 Hondenfocus onderhoud haar kennis op het vlak van gedragstherapie en andere vak gerelateerde onderdelen door middel van bijscholingen.
3.2 De opdrachtgever dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen op te volgen. Zoals het gebruik van de voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van opdrachtgever, omgeving, hond en hondenfocus.
3.3 Honden die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan of waar lessen of workshops mee worden gevolgd bij Hondenfocus dienen aantoonbaar beschermd te zijn tegen overdraagbare ziekten. (Enting of titerbepaling) Pups zijn welkom vanaf 8 weken.
ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING
4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.2.2
4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.3 Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN
5.1 Hondenfocus heeft aanspraak op een vergoeding voor geleverde diensten welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
5.2 De vergoeding dient meteen bij het consult van de Gedragstherapeutische behandeling, adviesgesprek of les te worden voldaan tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
5.3 Betaling van de vergoeding voor verleende diensten in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Hondenfocus.
5.4 Annulering door opdrachtgever van gemaakte afspraken kan tot 48  uur voor de afspraak tenzij hier andere schriftelijke afspraken over zijn gemaakt. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak zal er 25% van de prijs berekend worden, bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak zal er 50% van de prijs berekend worden.
5.5 Indien hondenfocus door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de opdrachtgever daarvan tijdig telefonisch of via mail op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Deelname door opdrachtgever aan gedragstherapeutische behandeling en lessen/workshops gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
6.2 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.
6.3 Opdrachtgevers worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WAP) afgesloten te hebben, welke ook schade aan derden dekt die door zijn/haar hond veroorzaakt wordt.
6.4 Hondenfocus is niet aansprakelijk voor ziekten en/of gebreken, fysiek of mentaal, welke opdrachtgever en/ of hond mogelijk oplopen tijdens of ten gevolge van de geleverde diensten.
6.5 Hondenfocus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van de door de opdrachtgever gewenste resultaat. Hondenfocus zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat te bereiken.
ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING
7.1. Hondenfocus zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie. (zie de privacyverklaring)
7.2. Hondenfocus zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling of lessen, zonder toestemming van de cliënt.
ARTIKEL 8: EIGENDOM EN COPYRIGHT
Alle door Hondenfocus verstrekte verslagen, adviezen, hand-outs en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik betreffende de gedragstherapeutische behandeling en lessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondenfocus worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
ARTIKEL 9: KLACHTENBEHANDELING
Hondenfocus is aangesloten bij beroepsvereniging NVGH(Alpha). Indien een cliënt een klacht heeft wordt eerst geprobeerd dit samen op te lossen.